Lees hier onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

PSB= Personal Sports Brummen

Bedrijfsfitness: deelname aan PSB tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan.

Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met PSB ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen PSB en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst.

 Artikel 2: Lid worden en toegang

a. Lid worden bij PSB kan op de volgende manieren:

– een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.psbrummen.nl  of

– het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij PSB in te leveren.

– de – in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.

b.  Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2 en 4. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is PSB gerechtigd om inschrijfgeld en de pro-rata kosten in rekening te brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.

c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid  lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door PSB.

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van PSB, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

e. Uitsluitend op vertoon van een geldige PSB pas krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot PSB.

f. Jongeren tussen de 8 en 12 jaar, zijnde Jeugdleden  krijgen uitsluitend toegang tot de PSB vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient bij PSB  te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

g. In het geval van speciale acties kan PSB aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

h. Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.

Artikel 3 :Personal Training

a. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht nog later de afspraak in te halen.

b. Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst een maand stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij PSB. Als u geen contact met PSB opneemt wordt er aangegaan dat u weer hersteld bent. Deze personal training overeenkomst wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e d zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid en dergelijke is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten.

c.  PSB  behoudt zich het recht om personal training reserveringen te weigeren of de relatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Gedeeltelijke restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

Artikel 4: Openingstijden

a. PSB bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. PSB is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c. PSB is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een PSB tijdelijk of blijvend te wijzigen.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een Overeenkomst bij PSB wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum.

b. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.psbrummen.nl  of bij de balie van PSB.

c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

d. Betaling van het lidmaatschap dient vooruit te geschieden via SEPA automatische incasso of op factuurbasis. Ook in situaties van overmacht (BW 6.75) is PSB gerechtigd om de incasso door te laten. Er is dan geen sprake van een wanprestatie aan de zijde van PSB. In situaties van overmacht kunnen we niet niet de in de overeenkomst gestelde dienst verlenen ondanks dat we dat wel willen. Hierbij valt te denken aan: extreme weersomstandigheden, ziekte etc. Dit is ook het geval bij een Overeenkomst die is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon.

e. Bij niet tijdige ontvangst door PSB van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. PSB is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

f. PSB  behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 8%. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

g. Indien het Lid, de Deelnemer  geen gebruik maakt/ geen gebruik kan maken  van de Overeenkomst vindt er geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

h. PSB  behoudt zich het recht voor om de groepsles faciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

i. Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen buiten een straal van 20 kilometer van PSB kan de deelnemers op vertoon van het gemeentelijke inschrijfbewijs van het nieuwe woonadres de overeenkomst tussentijds te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

j. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van PSB aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per brief gericht aan PSB te geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid en lidmaatschap. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met hetzelfde lidmaatschap. Opzeggen wegens een onmacht/overmacht situatie is niet toegestaan. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert PSB dit middels een aangetekend schrijven te doen.

b. PSB behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door PSB, het Lid de toegang tot PSB te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

c. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van PSB, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer.

b. PSB en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer.

c. Het Lid, de Deelnemer zal zowel PSB trainer  als de gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. PSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot PSB dient het Lid zich te wenden tot de trainers.

Artikel 9: Persoonsgegevens

a. PSB verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. PSB verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten PSB en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van PSB.

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. PSB kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan PSB.

d. Reservering van groepslessen kan geschieden op de website(www.psbrummen.nl), telefonisch en aan de balie.

e. PSB behoudt het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) l groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en/ of de tijden waarop een live groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere live groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PSB aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en PSB zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

Artikel 12: Tot slot

a. Door zijn/haar inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van PSB te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van PSB zijn terug te vinden op www.psbrummen.nl  en op te vragen bij de balie van PSB.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen PSB en het Lid.